ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 77-РВК

22.01.2016 21:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

і МОН  України

23.05.2001 № 234/399

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 червня 2001 р.

за № 477/5668

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державної статистичної звітності

№ 77-РВК

“Звіт про кількість дітей і підлітків шкільного віку”

в 20____ році

(за станом на 1 вересня)

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 77-РВК “Звіт про кількість дітей і підлітків шкільного віку” розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”.

1.2. Облік дітей і підлітків шкільного віку проводиться з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти.

1.3. Форма державної статистичної звітності № 77-РВК розповсюджується серед районних відділів освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

 1.4. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється печаткою відповідної структури управління.

1.5. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни і доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

 

2. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт складається станом на 1 вересня поточного року і подається:

- відділами освіти районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів – районним (міським) відділам статистики не пізніше 30 вересня;

- районними (міськими) відділами статистики – Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики не пізніше 5 жовтня.

2.2. Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики складають зведені звіти і подають Державному комітету статистики України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 20 жовтня.

 

3. Порядок складання звіту

3.1. Облік дітей і підлітків шкільного віку здійснюється органами освіти відповідно до списків дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років, та списків дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років, з розумовими та фізичними вадами, які повинні навчатися, а також тих, які не можуть навчатися Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

3.2. До звіту не включаються відомості про осіб, що вже мають повну загальну середню освіту.

3.3. Діти та підлітки, що мешкають у селищах міського типу, враховуються як міські жителі.

3.4. При розподілі дітей та підлітків за віком враховується кількість повних років, які має дитина за  станом на 1 вересня поточного року.  Особи, яким за станом на 1 вересня виповнилося 18 років, у звіті не враховуються.

 

4. Заповнення розділу 1

“Відомості про охоплення навчанням дітей і підлітків

шкільного віку”

У розділі 1 загальна кількість дітей і підлітків, яким за станом на 1 вересня поточного року виповнилося 5 років, та дітей і підлітків віком від 6 до 18 років поділяється на тих, хто навчається, і на тих, хто не навчається з різних причин.

У графі 1 зазначаються відомості про всіх дітей та підлітків, уключаючи і дітей та підлітків з вадами розумового або фізичного розвитку.

У графах 2 - 4 наводяться дані з графи 1: відповідно – про кількість дівчат та про дітей і підлітків, які мешкають у сільській місцевості.

Дані граф 5 – 7 заповнюються відповідно до списків дітей і підлітків віком від 6 до 18 років, та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років, з розумовими або фізичними вадами, які повинні навчатися у закладах для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися, складених психолого-медико-педагогічними консультаціями. Інформація про таких дітей наводиться у рядках 04 – 07 (якщо дитина з фізичними вадами вчиться у загальноосвітньому навчальному закладі) або рядку 08.

У рядку 01 наводяться дані про дітей, яким станом на 1 вересня поточного року виповнилося 5 років (наприклад, у звіті станом на 1 вересня 2001 року в рядку 01 враховуються діти, народжені у період з 02.09.95 до 01.09.96).

У рядку 02 враховуються діти у віці 5 років, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів, уключаючи учнів перших класів, організованих у дошкільних закладах.

Дані рядка 03 повинні дорівнювати сумі даних рядків 04, 08 і 09 за всіма графами.

Дані рядка 04 повинні дорівнювати сумі даних рядків 05 – 07 за всіма графами.

У рядку 05 наводяться дані про неповнолітніх, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів, уключаючи учнів перших класів, організованих у дошкільних закладах.

У рядку 06 враховуються тільки ті учні професійно-технічних навчальних закладів, які одночасно з професією здобувають повну загальну середню освіту.

У рядку 07 враховуються студенти основних відділень вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які до вступу у вищі навчальні заклади мали тільки базову (9 класів) середню освіту.

У рядку 08 наводяться дані про всіх дітей і підлітків, які з різних причин не навчаються в навчальних закладах, що дають повну загальну середню освіту, уключаючи дані про дітей і підлітків, які не навчаються за станом здоров'я на основі висновків психолого-медико-педагогічних консультацій, а також про тих, які навчаються у спеціальних навчальних закладах для дітей з вадами розумового розвитку.

У рядку 09 наводяться дані про неповнолітніх, відомості про яких залишилися нез’ясованими. Дані, наведені в цьому рядку, повинні бути одиничними.

 

5. Заповнення розділу 2

“Причини невідвідування навчального закладу”

У розділі 2 відомості про дітей і підлітків, які не здобувають повну загальну середню освіту, розподіляються за причинами невідвідування ними навчальних закладів.

Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02, 05 і 06 за всіма графами та даним рядка 08 розділу 1 за всіма графами.

Дані рядка 02 повинні дорівнювати сумі даних рядків 03 і 04 за всіма графами.

Дані рядка 03 заповнюються на основі висновків психолого-медико-педагогічних консультацій.  

До рядка 04 включаються відомості про дітей, які не відвідують навчальні заклади з усіх причин, крім тих, які пов’язані зі станом здоров’я. Дані про дітей, які не відповідають вимогам приймання до перших класів (недостатньо розвинуті фізично, не знають літер,  не вміють лічити тощо), також ураховуються у цьому рядку.

До рядка 05 включаються відомості про тих, хто навчається для здобуття професії на різноманітних курсах, у професійно-технічних навчальних закладах, що не дають повної загальної середньої освіти.

До рядка 06 включаються дані про неповнолітніх, які навчаються у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з вадами розумового розвитку, незалежно від відомчого підпорядкування.

За рядком 06 дані графи 1 дорівнюють даним графи 5, відповідно дані графи 2 – даним графи 6, дані графи 3 – даним графи 7.

 

6. Заповнення розділу  3

“Віковий склад дітей і підлітків, які не навчаються

для здобуття повної загальної середньої освіти”

У розділі 3 чисельність дітей і підлітків, які не здобувають повну загальну середню освіту, розподіляється за віковими групами.

Усі показники розділу наводяться без врахування дітей з вадами розумового або фізичного розвитку.

У рядку 06 відображаються дані про дітей, які мають початкову освіту, навчалися в основній школі, але з різних причин її не закінчили.

Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 1 і 5 за рядком 08 розділу 1, а також різниці даних граф 1 і 5 за рядком 01 розділу 2.

Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 – 06 за всіма графами.

Дані рядка 07 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 2 і 6 за рядком 08 розділу 1, а також різниці даних граф 2 і 6 за рядком 01 розділу 2.

Дані рядка 08 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 3 і 7 за рядком 08 розділу 1, а також різниці даних граф 3 і 7 за рядком 01 розділу 2.

 

Управління соціальної статистики

Управління прогнозування та нормативно-правового

Держкомстату України

забезпечення МОН України